• /'tri:ti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hiệp ước (sự thoả thuận chính thức giữa hai hay nhiều nước)
  a peace treaty
  một hiệp ước hoà bình
  to enter into a treaty; to make a treaty
  ký hiệp ước
  Sự thoả thuận; sự điều đình, sự thương lượng (giữa những người dân với nhau; nhất là trong mua bán tài sản); hợp đồng
  to be in treaty with someone for
  đang điều đình với ai để
  by private treaty
  do thoả thuận riêng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hiệp ước, điều ước

  Cơ - Điện tử

  Hiệp ước, điều ước

  Kỹ thuật chung

  hiệp định
  hiệp ước
  International Treaty
  hiệp ước quốc tế

  Kinh tế

  điều ước
  international treaty
  điều ước quốc tế
  multilateral commercial treaty
  điều ước thương mại đa phương
  multilateral tax treaty
  điều ước thuế vụ đa phương
  multilateral treaty
  điều ước đa phương
  reciprocal treaty
  điều ước hỗ huệ
  tariff treaty
  điều ước thuế quan
  tax treaty
  điều ước thuế (ký kết giữa nước này với nước khác)
  Trademark Registration Treaty
  điều ước Đăng kí Nhãn hiệu Thương mại
  treaty of amity and commerce
  điều ước thông thương hữu hảo
  treaty of commerce and navigation
  điều ước thông thương và hàng hải
  treaty protection
  sự bảo vệ điều ước
  treaty wording
  văn bản, văn từ của điều ước, văn bản hợp đồng
  hiệp định
  barter treaty
  hiệp định đổi hàng
  bilateral investment treaty
  hiệp định đầu tư song phương
  treaty of commerce
  hiệp định thương mại
  hiệp ước
  bilateral treaty
  hiệp ước song phương
  cancellation of treaty
  sự hủy bỏ hiệp ước
  commercial and navigation treaty
  hiệp ước thông thương và hàng hải
  commercial treaty
  hiệp ước thương mại
  complementary treaty
  hiệp ước bổ sung
  contravention to treaty
  sự vi phạm hiệp ước
  denounce a treaty (to...)
  bãi bỏ một hiệp ước
  multilateral commercial treaty
  hiệp ước mậu dịch đa phương
  multilateral tax treaty
  hiệp ước thuế vụ đa phương
  multilateral treaty
  hiệp ước đa phương
  provisions of the treaty (the...)
  các điều khoản của hiệp ước
  quota-share treaty
  hiệp ước phân chia hạn ngạch
  tax treaty
  hiệp ước thuế (ký kết giữa nước này với nước khác)
  treaty of amity and commerce
  hiệp ước thông thương hữu hảo
  treaty of commerce and navigation
  hiệp ước thông thương và hàng hải
  treaty of economic cooperation
  hiệp ước hợp tác kinh tế
  Treaty of Rome
  Hiệp ước Rôma
  Treaty of Stockholm
  Hiệp ước Stockholm
  Treaty of Stockholm
  Hiệp ước Syockholm
  Treaty on International Commercial Law
  Hiệp ước Luật thương mại Quốc tế (Montevideo, 12.2.1889)
  treaty port
  cảng theo hiệp ước
  treaty powers
  các quyền hạn của hiệp ước
  treaty protection
  sự bảo vệ hiệp ước
  treaty ratification
  sự phê chuẩn hiệp ước
  unequal treaty
  hiệp ước bất bình đẳng
  sự thỏa thuận chính thức giữa quốc gia hiệp ước
  thỏa ước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X