• /,ɔbsə'lesns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lỗi thời; không còn dùng nữa
  (sinh vật học) sự teo dần
  A product with built-in/planned obsolescence
  Một sản phẩm với tính lỗi thời được hoạch định trước

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự lỗi thời
  tính lỗi thời
  tình trạng lỗi thời

  Y học

  sự cằn cỗi

  Kỹ thuật chung

  không còn dùng được nữa

  Giải thích EN: The state of a device or system no longer being used or a method no longer practiced; usually due to technological or scientific improvements rather than to actual disintegration of the item or ineffectiveness of the method. Thus, obsolescent. Giải thích VN: Trạng thái của một thiết bị hay hệ thống không còn được sử dụng, hay một phương áp không còn tính ứng dụng thường là do sự cải tiến về khoa học và kỹ thuật hơn là do sự hư hỏng hay tính không hiệu quả .

  lạc hậu
  hao mòn

  Kinh tế

  sự cũ bỏ (của tài sản)
  sự cũ đi sự lỗi thời
  sự phế bỏ (hàng hóa)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X