• (đổi hướng từ Postponed)
  /pəʊst pəʊn/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Hoãn lại, trì hoãn
  to postpone the meeting
  hoãn cuộc họp
  (từ cổ,nghĩa cổ) đặt (cái gì) ở hàng thứ (sau cái khác); coi (cái gì) không quan trọng bằng (cái khác)
  postpone the evil hour/day
  hạ hồi phân giải

  Nội động từ

  (y học) lên cơn muộn (sốt rét...)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  hoãn lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X