• /¸pri:kən´diʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiền đề; điều kiện có trước

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  điều kiện đầu

  Toán & tin

  điều kiện trước
  điều kiện trước hết

  Đo lường & điều khiển

  đặt điều kiện trước

  Giải thích EN: A fact or set of facts that must be true before an action can be taken; e.g., before a robot can pick up an object, its hand must be empty..

  Giải thích VN: Thực tế phải được đảm bảo trước khi một hành động được thực hiện. Chẳng hạn như trước khi rô bốt có thể nâng một vật, tay của nó phải được tự do.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X