• /rɪˈkwaɪərmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhu cầu, yêu cầu;
  Thủ tục, luật lệ

  Danh từ

  Nhu cầu, sự đòi hỏi
  Điều kiện tất yếu, điều kiện cần thiết
  Thủ tục; luật lệ
  not all foreign visitors fulfil legal entry requirement
  không phải tất cả khách nước ngoài đều làm đầy đủ các thủ tục nhập cảnh hợp pháp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  yêu cầu; điều kiện, nhu cầu

  Cơ - Điện tử

  Yêu cầu, điều kiện cần thiết

  Cơ khí & công trình

  điều kiện cần

  Hóa học & vật liệu

  điều kiện tất yếu

  Xây dựng

  khẩn cần

  Kỹ thuật chung

  điều kiện
  octane requirement
  điều kiện octan
  site requirement
  điều kiện vị trí
  đòi hỏi
  nhu cầu
  sự đòi hỏi
  sự yêu cầu
  thủ tục

  Kinh tế

  điều kiện tất yếu
  điều cần thiết
  điều đòi hỏi
  đòi hỏi
  sự cần
  sự cần thiết
  sự đòi hỏi
  sự yêu cầu
  thuủ tục
  yêu cầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X