• /´ræstə/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( radio) đường quét; vạch quét
  Trường quét

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  kiểu mành

  Giải thích VN: Trên màn máy tính hoặc truyền hình, đây là toàn bộ các dòng quyết ngang tạo nên hình ảnh. Trên mỗi dòng là các chấm có thể phát sáng độc lập đối với nhau.

  raster plotter
  máy vẽ kiểu mành
  raster

  Giải thích VN: Là cấu trúc dữ liệu dạng ô sắp xếp theo hàng và cột để lưu ảnh. Tập hợp các ô có cùng giá trị biểu diễn một đối tượng.

  Xây dựng

  khung ánh sáng
  mặt ảnh

  Điện

  khung quét màn hình

  Giải thích VN: Khu vực ánh sáng tạo ra trên màn ảnh tivi bởi chùm tia điện tử, quét từng dòng từ trên xuống dưới và lập lại nhiều lần.

  Kỹ thuật chung

  bộ quét
  raster unit
  bộ quét mành
  mành

  Giải thích VN: Trên màn máy tính hoặc truyền hình, đây là toàn bộ các dòng quyết ngang tạo nên hình ảnh. Trên mỗi dòng là các chấm có thể phát sáng độc lập đối với nhau.

  Block To Raster Converter (BTRC)
  bộ biến đổi từ khối sang mành
  raster display
  hiển thị bằng mành
  raster display
  sự hiển thị theo mành
  raster display device
  thiết bị hiển thị bằng mành
  raster element
  phần tử mành
  raster generator
  bộ tạo mành
  raster graphics
  đồ họa bằng mành quét
  raster graphics
  đồ họa mành
  raster graphics element
  phần tử đồ họa mành
  raster image
  ảnh mành
  raster image processor
  bộ xử lý ảnh mành
  Raster Image Processor (RIP)
  bộ xử lý hình ảnh theo mành
  raster image processor-RIP
  bộ xử lý hình mành quét
  raster pattern
  mẫu mành
  raster pitch
  bước mành
  raster pitch
  khoảng cách mành
  raster plotter
  máy vẽ kiểu mành
  raster scan
  quét mành
  raster scan
  sự quét mành
  raster scan cathode ray tube
  ống tia catốt quét màn mành
  raster scan device
  dụng cụ quét mành
  raster scan electron beam lithography
  phương pháp in litô dùng chùm electron quét mành
  raster scanning
  quét mành
  raster scanning
  sự quét mành
  raster screen
  màn hình quét mành
  raster unit
  bộ quét mành
  raster unit
  đơn vị mành
  raster-scanned beam
  chùm quét mành
  raster-scanned beam
  tia quét mành
  use raster graphics
  dùng đồ họa mành quét
  mành (quét)
  raster graphics
  đồ họa bằng mành quét
  raster image processor-RIP
  bộ xử lý hình mành quét
  use raster graphics
  dùng đồ họa mành quét

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X