• /´kæθoud/

  Thông dụng

  Cách viết khác kathode

  Danh từ

  (vật lý) cực âm, catôt
  cathode ray
  tia catôt
  cathode ray tube
  đèn chân không

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) catôt, âm cực
  coated cathode
  catôt phủ, âm cực phủ
  hot cathode
  âm cực nóng (trogn đèn)

  Kỹ thuật chung

  catốt
  caesimu cathode
  catốt xisi
  cathode circuit
  mạch catot
  cathode cleaner
  sự làm sạch bằng catôt
  cathode crater
  vết lõm catot
  cathode dark space
  khoảng tối catot
  cathode disintegration
  phân hủy catot
  cathode drop
  độ sụt áp catốt
  cathode drop
  sụt áp catôt
  cathode emission
  phát xạ catot
  cathode follower
  mạch lặp lại catot
  cathode follower amplifier
  bộ khuếch đại gánh catốt
  cathode glow
  lớp sáng catot
  cathode layer
  lớp catot
  cathode modulation
  sự điều biến catot
  cathode polarization
  sự phân cực catốt
  cathode protection
  sự bảo vệ catốt
  cathode screen
  màn hình ống tia catot
  cathode spot
  vết catot
  cathode sputtering
  sự phun tia catot
  cathode-coupled
  ghép catot
  cathode-ray direction finder
  máy tìm phương dùng tia catot
  cathode-ray oscillograph
  dao động ký tia catốt
  cathode-ray pencil
  chùm tia catốt
  cathode-ray screen
  màn hình tia catot
  cathode-ray tube (CRT)
  ống tia catot
  cesium cathode
  catốt xesi
  coated cathode
  catốt phủ
  cold cathode
  catốt lạnh
  cold cathode
  catốt nguội
  Cold Cathode Fluorescent Tube (CCFT)
  đèn huỳnh quang catốt lạnh
  cold cathode lamp
  đèn catốt nguội
  cold cathode tube
  đèn catốt nguội
  cold-cathode counter tube
  ống đếm catot nguội
  cold-cathode emission
  phát xạ catot lạnh
  cold-cathode emission
  sự phát xạ catôt nguội
  cold-cathode lamp
  đèn catốt lạnh
  cold-cathode rectifier
  bộ chỉnh lưu catốt nguội
  common cathode
  catốt chung
  CRT (cathoderay tube)
  ống tia catôt
  dispenser cathode
  catốt phân tán
  dual-beam cathode-ray tube
  ống tia catot chùm kép
  dual-beam cathode-ray tube
  ống tia catot hai chùm
  electromagnetic cathode-ray tube
  ống tia catot điện từ
  gate-to-cathode resistor
  điện trở cực cửa-catốt
  grid-cathode capacitance
  điện dung catốt-lưới
  grounded cathode amplifier
  bộ khuếch đại catốt nối đất
  heater-type cathode
  catốt kiểu bộ nung
  heater-type cathode
  catốt nung gián tiếp
  high-vacuum cathode ray tube
  ống tia catot chân không cao
  hollow cathode ion source
  nguồn ion catot rỗng
  hollow-cathode
  catốt rỗng
  hot cathode
  catốt nhiệt điện tử
  hot cathode
  catốt nóng
  hot cathode pressure gauge
  áp kế catốt nóng
  hot cathode rectifier
  bộ chỉnh lưu catốt nóng
  hot-cathode tube
  đèn catốt nóng
  impregnated cathode
  catốt ngâm tẩm
  indirectly heated cathode
  catốt kiểu bộ nung gián tiếp
  indirectly heated cathode
  catốt nung gián tiếp
  mercury pool cathode
  catốt vũng thủy ngân
  oxide-coated cathode
  catốt phủ ôxit
  pool cathode
  catốt chậu
  pool cathode
  catốt vũng
  protective screen for cathode ray tubes
  lưới bảo vệ chống tia catôt
  raster scan cathode ray tube
  ống tia catốt quét màn mành
  single beam cathode ray tube
  ống tia catot một chùm
  split beam cathode-ray tube
  ống tia catôt chùm tách
  thermionic cathode
  catốt nhiệt điện tử
  thermionic cathode
  catốt nóng
  unipotential cathode
  catốt đẳng thế
  vector-scan cathode-ray tube
  ống tia catot quét vectơ
  đầu nối âm
  âm cực

  Giải thích VN: Cực phát điện tử trong đèn điện tử.

  Địa chất

  catot, cực âm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X