• /'spi:ʃi:z/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .species

  (sinh vật học) loài
  a species of antelope
  một loài linh dương
  (thông tục); (đùa cợt) loại, kiểu, hạng, thứ
  a species of dogcart
  một loại xe chó
  Dạng, hình thái

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  loài; loại; phạm trù
  species of a set of point
  phạm trù một tập hợp điểm


  Y học

  thuốc thang

  Kỹ thuật chung

  kiểu
  dạng
  loài
  diovulatory species
  loài rụng hai trứng
  indicator species
  loài chỉ thị
  monovulatory species
  loài rụng một trứng
  polyovulatory species
  loài rụng nhiều trứng
  loại
  diovulatory species
  loài rụng hai trứng
  indicator species
  loài chỉ thị
  monovulatory species
  loài rụng một trứng
  polyovulatory species
  loài rụng nhiều trứng
  loại (hóa chất)
  loài, loại, phạm trù
  hạng
  phạm trù
  species of a set points
  phạm trù một tập hợp điểm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X