• /'stæt∫u:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tượng (người, vật... bằng gỗ, đá..)
  to stand like a statue
  đứng yên như tượng
  erect a statue of the king on a horse
  dựng tượng nhà vua ngồi trên ngựa
  Statue of Liberty
  tượng nữ thần tự do (ở Mỹ)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  pho tượng
  tượng
  carve (a statue)
  tạc tượng
  cast (a statue)
  đúc tượng
  erect a statue
  dựng tượng
  pedestal of statue
  đế tượng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X