• Thông dụng

  Danh từ

  Cầu treo

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cầu treo

  Giải thích EN: A bridge having a road or deck hung from a pair of steel cables, each carried by two towers, one at each bank; e.g., the Golden Gate Bridge over San Francisco Bay. Giải thích VN: Một cầu có phần đường hay sàn được treo bằng hai cáp thép, mỗi cáp được mang bởi hai tháp, mỗi tháp ở một bên bờ. Ví dụ cầu Golden Gate bắc qua vịnh San Francisco.

  anchored suspension bridge
  cầu treo được neo
  chain suspension bridge
  cầu treo kiểu dây xích
  lattice suspension bridge
  cầu treo dạng mắt lưới
  ordinary suspension bridge
  cầu treo giằng
  ordinary suspension bridge
  cầu treo neo
  self-anchored suspension bridge
  cầu treo không giằng chống
  self-anchored suspension bridge
  cầu treo không giằng neo
  stiffened suspension bridge
  cầu treo dây võng-dầm cứng
  stiffened suspension bridge
  cầu treo được tăng cứng
  stiffened suspension bridge
  cầu treo rầm cứng
  suspension bridge anchor span
  nhịp neo cầu treo
  suspension bridge with fish-belled girder
  cầu treo kiểu dầm hình bụng cá
  suspension bridge with straight chains
  cầu treo kiểu dây xích thẳng
  unstiffened suspension bridge
  cầu treo không được tăng cứng
  cầu treo (các hệ thanh, dây, xích)
  cầu treo dây võng
  stiffened suspension bridge
  cầu treo dây võng-dầm cứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X