• /´gə:də/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái xà nhà, cái rầm cái; cái rầm cầu
  (rađiô) cột ( anten...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dầm, xà ngang

  Cơ - Điện tử

  Dầm, xà, giàn, thanh chống, giá đỡ

  Cơ khí & công trình

  đà cái

  Hóa học & vật liệu

  cột (ăng ten)

  Xây dựng

  đà

  Giải thích EN: A large beam made of wood, metal, or reinforced concrete that is used to support joists or walls over an open area.

  Giải thích VN: Dầm chính lớn làm bằng gỗ, kim loại hoặc bê tông cốt thép được sử dụng để nâng đỡ tải trọng tập trung của dầm sàn hoặc tường phía trên một diện tích mở.

  Kỹ thuật chung

  cái dầm
  cái xà
  cần
  dầm
  dầm chính
  floor girder
  dầm chính trong sàn
  dầm giàn
  bridge composed of simple span precast prestressed girder made continues prefabriques
  cầu liên tục được ghép từ các dầm giản đơn đúc sẵn
  giá
  giàn
  bow girder
  giàn có biên cong
  bowstring girder
  giàn hình lược
  braced girder
  dầm giàn
  braced girder
  giàn có giằng tăng cứng
  braced girder
  giàn dạng dầm
  bridge composed of simple span precast prestressed girder made continues prefabriques
  cầu liên tục được ghép từ các dầm giản đơn đúc sẵn
  continuous girder
  giàn liên tục
  frame girder
  dầm giàn
  frame girder
  giàn khung
  frame-and-girder bridge
  cầu giàn dầm
  girder lattice
  giàn mắt cáo rầm
  girder lattice web
  giàn hoa
  girder truss
  giàn dầm
  girder truss
  giàn kiểu dầm
  girder truss
  giàn rầm
  half-lattice girder
  giàn có biên song song
  hinged girder
  giàn có khớp
  hinged girder
  giàn khớp
  hinged girder
  rầm có khớp trung gian
  hog-backed girder
  giàn vành lược
  lattice girder
  dầm giàn
  lattice girder
  giàn hoa
  lattice girder
  giàn mắt cáo
  lel1ticular girder bridge
  giàn dạng bụng cá
  main girder
  giàn chủ
  member of girder
  bộ phận của giàn
  member of girder
  cấu kiện của giàn
  middle girder
  rầm trung gian
  N girder
  giàn hoa chữ N
  open frame girder
  giàn khung mở
  open-web girder
  giàn hoa
  panel girder
  giàn hoa
  panel girder
  giàn mắt cáo
  parabolic girder
  giàn parabôn
  parallel girder
  giàn mạ song song
  segmented girder
  giàn biên trên cong
  solid web wooden girder
  giàn gỗ cứng bưng kín
  suspended girder truss
  giàn ngang treo
  suspended truss with strengthened girder
  giàn treo có dầm tăng cường
  suspension girder
  giàn treo
  trapezoidal girder
  giàn hình thang
  trellis girder
  giàn hoa
  trellis girder
  giàn mắt cáo
  triangular girder
  giàn hoa tam giác
  trussed girder
  dầm giàn
  trussed girder
  giàn hoa
  trussed girder
  giàn mắt cáo
  vierendeel girder
  giàn không thanh xiên
  Vierendeel girder
  giàn Vierenđen (không có thanh xiên)
  wave girder stem
  đập giàn ngăn sóng
  wind girder
  giàn chống gió
  hệ chịu lực
  rầm
  thanh
  cross girder
  thanh ngang
  longitudinal girder or member
  thanh dọc chính của sườn xe
  stiffen-arched girder
  vòm có thanh căng
  timber girder with two-layer web of cross boards
  dầm gỗ ván có hai thành chéo nhau
  vierendeel girder
  giàn không thanh xiên
  Vierendeel girder
  giàn Vierenđen (không có thanh xiên)
  thanh giằng
  thanh nối

  Địa chất

  xà nóc, thanh nối, dầm ngang, dầm nối

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X