• /'sinθisis/

  Thông dụng

  Danh từ

  số nhiều .syntheses
  Sự tổng hợp (các bộ phận, các yếu tố..)
  Cái được tạo ra (bằng sự tổng hợp)
  a new method that is a synthesis of the best features of the old methods
  một phương pháp mới được tổng hợp từ những điểm hay nhất của các phương pháp cũ
  Sự tổng hợp hoá học
  the synthesis of insulin
  sự tổng hợp insulin
  Xu hướng tổng hợp (của một ngôn ngữ)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự hóa hợp

  Điện lạnh

  sự tổng hơp (mạch)

  Đo lường & điều khiển

  thiết kế tổng hợp

  Giải thích EN: The use of available components to plan and construct a system that will perform in a specified manner. Also, SYSTEM DESIGN.

  Giải thích VN: Sự sử dụng các thành phần có sẵn để lập kế hoạch và xây dựng một hệ thống hoạt động theo một cách xác định.

  Kỹ thuật chung

  sự tổng hợp
  additive synthesis
  sự tổng hợp cộng tính
  audio synthesis
  sự tổng hợp âm thanh
  filter synthesis
  sự tổng hợp qua lọc
  frequency synthesis
  sự tổng hợp tần số
  image synthesis
  sự tổng hợp ảnh
  network synthesis
  sự tổng hợp hệ thống
  network synthesis
  sự tổng hợp mạng
  organic synthesis
  sự tổng hợp hữu cơ
  program synthesis
  sự tổng hợp chương trình
  signal synthesis
  sự tổng hợp tín hiệu
  speech synthesis
  sự tổng hợp tiếng nói
  subtractive synthesis
  sự tổng hợp trừ
  synthesis of arts
  sự tổng hợp nghệ thuật
  time synthesis
  sự tổng hợp thời gian
  waveform synthesis
  sự tổng hợp dạng sóng

  Kinh tế

  sự tổng hợp
  neo-classical synthesis
  sự tổng hợp tân cổ điển
  organic synthesis
  sự tổng hợp hữu cơ

  Đồng nghĩa

  N.

  Blend, compound, merge, union, amalgamation, coalescence,integration, unifying, unification, composite, composition,mixture, combination; compounding, combining, blending, merging,union, amalgamation, coalescence, integrating, mixing, fusing,fusion, unifying, unification: This mixture is a synthesis ofmany different ingredients. How do they effect the synthesis ofcoal, water, and air to make nylon?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X