• /¸tɔpə´græfik/

  Thông dụng

  Cách viết khác topographical

  Tính từ

  (thuộc) phép đo vẽ địa hình

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đo vẽ địa hình
  stereo topographic survey
  đo vẽ địa hình lập thể

  Kỹ thuật chung

  bản đồ địa hình
  topographic sheet
  mảnh bản đồ địa hình
  địa hình
  stereo topographic survey
  đo vẽ địa hình lập thể
  terrain conditions, topographic condition
  điều kiện địa hình
  topographic (al) characteristic
  đặc trưng địa hình
  topographic (al) plan
  bản vẽ mặt bằng địa hình
  topographic (al) representation
  hình vẽ đo đạc địa hình
  topographic anomaly
  dị thường địa hình
  topographic data
  tài liệu địa hình
  topographic deflection
  sự lệch (dây dọi) do địa hình
  topographic distribution
  sự phân bố địa hình
  topographic divide
  đương phân thủy địa hình
  topographic effect
  ảnh hưởng địa hình
  topographic expression
  sự biểu hiện địa hình
  topographic feature
  đặc điểm địa hình
  topographic landmark
  điểm mốc địa hình
  topographic leveling
  đo cao địa hình
  topographic map
  bản đồ địa hình
  topographic plan
  bản đồ địa hình
  topographic reconnaissance
  sự khảo sát địa hình
  topographic sheet
  mảnh bản đồ địa hình
  topographic survey
  khảo sát địa hình
  topographic survey
  sự đo vẽ địa hình
  topographic surveyor
  người đo địa hình
  topographic unconformity
  không chỉnh hợp địa hình
  địa thế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X