• /træns'fə:rəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể dời chuyển, có thể di chuyển, có thể mang sang được
  Nhượng được, có thể nhường được
  Có thể in lại, có thể đồ lại, có thể hoạ lại
  not transferable
  chỉ dùng cho bản thân, không chuyển cho người khác được (vé tàu)
  this ticket is not transferable
  vé này không thể chuyển nhượng
  transferable vote
  lá phiếu có thể chuyển cho người ứng cử khác (nếu không ai được đa số tuyệt đối trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  có thể chuyển nhượng
  transferable and divisible credit
  thư tín dụng có thể chuyển nhượng và chia cắt
  transferable bond
  trái phiếu có thể chuyển nhượng
  transferable credit
  tín dụng chuyển nhượng, có thể chuyển nhượng
  transferable deposit
  tiền gửi có thể chuyển nhượng được
  transferable instrument
  chứng khoán có thể chuyển nhượng
  transferable insurance policy
  đơn bảo hiểm có thể chuyển nhượng
  transferable L/C
  thư tín dụng có thể chuyển nhượng (transeferable letter of credit)
  transferable securities
  chứng khoán có thể chuyển nhượng
  transferable share
  cổ phiếu có thể chuyển nhượng được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X