• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  chứng khoán
  securities market
  thi trường chứng khoán

  Kinh tế

  chứng khoán
  active securities
  chứng khoán cao giá
  active securities
  chứng khoán được nhiều người tìm mua
  alpha securities
  chứng khoán alpha
  approved securities
  các chứng khoán được chấp thuận
  aquity securities
  chứng khoán góp vốn
  aquity securities
  chứng khoán vốn
  asset backed securities
  chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản
  asset-backed securities
  chứng khoán có tài sản bảo đảm
  asset-backed securities
  chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản
  bankable securities
  chứng khoán ngân hàng có thể nhận trả
  bearer securities
  chứng khoán vô danh
  book entry securities
  chứng khoán ghi sổ
  book-entry securities
  các chứng khoán ghi sổ
  borrowing power of securities
  quyền vay tiền để đầu tư vào chứng khoán
  contractual securities
  chứng khoán ký kết
  corporation securities
  chứng khoán công ty
  dated securities
  chứng khoán có định thời điểm cố định để thu hồi (chuộc lại)
  dated securities
  chứng khoán ghi ngày hoàn trả
  dealer in securities
  người mua bán chứng khoán
  dealing in securities
  giao dịch chứng khoán
  deep gain securities
  chứng khoán sinh lời lớn
  defensive securities
  những chứng khoán tự vệ
  disposal of securities
  sự bán chứng khoán
  equity securities
  chứng khoán góp vốn cổ phần
  exchange of securities
  sự trao đổi chứng khoán
  exempt securities
  những chứng khoán miễn trừ
  exempt securities
  những chứng khoán ngoại lệ
  financial securities
  chứng khoán tài chính
  fixed interest securities
  chứng khoán cố định
  floating rate securities
  chứng khoán có lãi suất thả nổi
  floating securities
  chứng khoán trôi nổi
  foreign securities
  chứng khoán nước ngoài
  forward securities
  chứng khoán kỳ hạn
  funeral securities
  chứng khoán có thể thay thế
  gilt-edged securities
  chứng khoán hảo hạng
  gilt-edged securities
  chứng khoán Nhà nước
  gilt-edged securities
  chứng khoán thượng hạng
  gilt-edged securities
  chứng khoán viền vàng
  global securities market
  thị trường chứng khoán toàn cầu
  government securities
  chứng khoán có giá của Chính phủ
  government securities
  chứng khoán của các cơ quan chính quyền
  holder of securities
  người giữ, người sở hữu chứng khoán
  intercourse securities
  chứng khoán liên quốc
  interest-bearing securities
  các chứng khoán sinh lãi
  international securities
  chứng khoán quốc tế
  intrastate securities
  chứng khoán trong tiểu bang
  investment interim securities
  đầu tư chứng khoán
  investment securities
  chứng khoán đầu tư
  issue of securities
  phát hành chứng khoán
  issue of securities
  sự phát hành chứng khoán
  junior securities
  chứng khoán hạng hai
  junior securities
  chứng khoán không ưu tiên
  lend against securities
  cho vay thế chấp chứng khoán
  lending securities
  chứng khoán cho vay
  liquid securities
  chứng khoán lưu động
  listed securities
  các chứng khoán trong danh sách
  listed securities
  chứng khoán trong danh mục
  long dated securities
  chứng khoán dài hạn
  long term securities
  chứng khoán dài hạn
  marketable securities
  chứng khoán có giá
  marketable securities
  chứng khoán trái phiếu dễ bán
  marketable securities
  những chứng khoán có thể mua bán được
  medium-dated securities
  các chứng khoán trung hạn
  money market securities
  chứng khoán của thị trường tiền tệ
  money market securities
  chứng khoán thị trường tiền tệ
  mortgage-backed securities
  chứng khoán dựa vào những khoản thế chấp
  multiple currency securities
  chứng khoán nhiều loại đồng tiền
  name of securities
  danh mục chứng khoán
  narrow-range securities
  những chứng khoán phạm vi hẹp
  national savings securities
  các chứng khoán tiết kiệm quốc gia
  national savings securities
  chứng khoán tiết kiệm quốc gia
  negotiable securities
  chứng khoán có thể chuyển nhượng
  negotiable securities
  chứng khoán lưu thông
  non-amortizable securities
  chứng khoán có giá trả một lần
  non-interest bearing securities
  chứng khoán không lãi
  non-marketable securities
  chứng khoán không được mua bán
  non-marketable securities
  chứng khoán không lưu thông
  non-negotiable securities
  chứng khoán không thể chuyển nhượng
  non-taxable securities
  chứng khoán miễn thuế
  off board securities
  chứng khoán mua bán ngoài Sở giao dịch
  official list (securities)
  bảng giá yết chính thức (của Sở giao dịch chứng khoán)
  open-market securities
  chứng khoán thị trường tự do
  ownership securities
  chứng khoán quyền sở hữu chủ
  pledged securities
  chứng khoán đã cầm cố
  primary securities
  chứng khoán sơ cấp
  primary securities market
  thị trường chứng khoán sơ cấp
  public securities association
  hiệp hội chứng khoán nhà nước
  quoted securities
  các chứng khoán trong danh sách
  quoted securities
  chứng khoán được mua bán trên thị trường chứng khoán
  quoted securities
  chứng khoán được yết giá
  real securities
  chứng khoán bất động sản
  redeemable financial securities
  chứng khoán tài chính có thể hoàn lại
  redeemable securities
  chứng khoán được hoàn trả
  redeemable securities
  chứng khoán hoàn trả
  registered securities
  chứng khoán ghi danh
  registered securities
  chứng khoán ký danh
  registration of securities
  sự đăng ký chứng khoán
  related securities
  chứng khoán liên quan
  sale of investment securities
  bán chứng khoán đầu tư
  saving through investment in securities
  tiết kiệm qua đầu tư chứng khoán
  savings securities
  chứng khoán tiết kiệm
  schedule of securities
  bảng liệt kê chứng khoán có giá
  Securities Act of Amendments of 1975
  những bổ sung năm 1975 và các luật chứng khoán
  securities analyst
  nhà phân tích chứng khoán
  securities and commodities exchanges
  các sở giao dịch chứng khoán và hàng hóa
  Securities and Exchange Commission
  ủy ban chứng khoán và giao dịch
  Securities and Exchange Commission
  ủy ban giao dịch chứng khoán
  Securities and Exchange Commission
  ủy ban quản lý chứng khoán
  Securities and Exchange Commission Rules
  quy chế của ủy ban chứng khoán và giao dịch
  Securities and Futures Authority
  cơ quan phụ trách thị trường chứng khoán và kỳ hạn
  securities borrowed
  chứng khoán vay mượn
  securities business agent
  người đại lý nghiệp vụ chứng khoán
  securities company
  công ty chứng khoán
  securities dealer
  người buôn bán chứng khoán
  securities department
  phòng chứng khoán (của ngân hàng)
  securities deposited as collateral
  chứng khoán làm vật thế chấp
  securities exchange
  sở giao dịch chứng khoán
  securities fiduciary business
  nghiệp vụ đại lý mua bán chứng khoán
  securities finance company
  công ty tài chính chứng khoán
  securities financing
  cấp vốn chứng khoán
  securities holder
  người nắm giữ chứng khoán
  securities house
  công ty chứng khoán
  securities house
  nhà chứng khoán
  securities houses
  các công ty chứng khoán
  securities in portfolio
  các chứng khoán có giá trị trong tổ hợp chứng khoán đầu tư
  securities in portfolio
  các chứng khoán có giá trong tổ hợp chứng khoán đầu tư
  securities in trust
  chứng khoán tín thác
  Securities Industry Association
  hiệp hội ngành chứng khoán
  securities investment account
  tài khoản (đầu tư) chứng khoán
  securities issue
  phát hành chứng khoán
  securities issued
  chứng khoán đã phát hành
  securities ledger
  sổ (cái) chứng khoán
  securities lent
  chứng khoán cho vay
  securities market
  thị trường chứng khoán
  securities owned
  chứng khoán nắm giữ, có trong tay
  securities price
  giá chứng khoán
  securities rating
  đẳng cấp chứng khoán
  securities realities at short notice
  chứng khoán có thể chuyển thành tiền mặt trong ngắn hạn
  securities realizable at short notice
  chứng khoán có thể chuyển thành tiền mặt trong ngắn hạn
  securities reserve
  dự trữ chứng khoán có giá
  securities tax
  thuế mua bán chứng khoán
  securities trading
  giao dịch chứng khoán
  securities trust
  tín thác chứng khoán
  segregation of securities
  tách biệt các loại chứng khoán
  senior securities
  chứng khoán ưu tiên
  short term securities investment
  đầu tư chứng khoán ngắn hạn
  short-dated securities
  chứng khoán ngắn hạn
  short-dated securities
  chứng khoán, trái khoán ngắn hạn
  short-term government securities
  chứng khoán chính phủ ngắn hạn
  short-term securities
  chưng khoán ngắn hạn
  short-term securities
  chứng khoán ngắn hạn
  steel securities
  chứng khoán (công ty) gang thép
  stock-exchange securities
  chứng khoán bán ở sở giao dịch
  Stock-exchange securities
  chứng khoán bán ở Sở giao dịch cổ phiếu
  stock-exchange securities
  chứng khoán của sở giao dịch
  Stock-exchange securities
  Chứng khoán của Sở giao dịch cổ phiếu
  subscription by conversion of securities
  sự nhận mua bằng (cách đổi) chứng khoán
  subscription by conversion of securities
  sự nhận mua bằng cách đổi chứng khoán
  substituted securities
  chứng khoán thay thế
  take loan on securities (to..)
  vay nợ thế chấp chứng khoán
  take securities
  xin giao đứt chứng khoán
  take securities (to..)
  xin giao đứt chứng khoán
  tax-exempt securities
  chứng khoán miễn thuế
  transfer of securities
  sự chuyển nhượng chứng khoán
  transfer of securities
  thể thức chuyển nhượng chứng khoán
  transfer of securities
  việc chuyển nhượng chứng khoán
  transferable securities
  chứng khoán có thể chuyển nhượng
  trustee securities
  chứng khoán thụ thác
  undated securities
  chứng khoán không đề ngày mãn hạn, không có ngày đáo hạn
  undated securities
  chứng khoán vô thời han
  undated securities
  chứng khoán vô thời hạn
  undigested securities
  chứng khoán chưa tiêu thụ được
  undigested securities
  chứng khoán dư thừa
  undigested securities
  chứng khoán dư thừa (do phát hành quá lượng nhu cầu)
  unexchangeable securities
  các chứng khoán không thể trao đổi, chuyển đổi
  United States government securities
  Các chứng khoán của chính phủ Mỹ
  unlimited securities
  chứng khoán không bị hạn chế
  unlimited securities
  chứng khoán không được vào bảng giá chính thức
  unlisted securities
  chứng khoán không đăng ký
  unlisted securities
  chứng khoán không yết giá chính thức (ở sở giao dịch)
  unlisted securities
  chứng khoán ngoài bảng giá
  unlisted securities
  chứng khoán ngoài danh mục
  unlisted securities market
  thị trường (chứng khoán) ngoài bảng giá
  unlisted securities market
  thị trường chứng khoán ngoài bảng giá
  unmarketable securities
  chứng khoán không bán được
  unquoted securities
  chứng khoán không được yết giá
  valuable securities
  chứng khoán có giá
  valuation of securities
  sự định giá các chứng khoán có giá
  valuation of securities
  sự tính giá (sự) chứng khoán có giá
  variable yield securities
  chứng khoán có thu nhập thay đổi
  wider range securities
  chứng khoán loại rộng hơn
  chứng khoán có giá
  government securities
  chứng khoán có giá của Chính phủ
  non-amortizable securities
  chứng khoán có giá trả một lần
  schedule of securities
  bảng liệt kê chứng khoán có giá
  securities in portfolio
  các chứng khoán có giá trị trong tổ hợp chứng khoán đầu tư
  securities in portfolio
  các chứng khoán có giá trong tổ hợp chứng khoán đầu tư
  securities reserve
  dự trữ chứng khoán có giá
  valuation of securities
  sự định giá các chứng khoán có giá
  valuation of securities
  sự tính giá (sự) chứng khoán có giá
  trái khoán được đảm bảo
  trái phiếu
  documentary securities
  trái phiếu thế chấp có giá
  marketable securities
  chứng khoán trái phiếu dễ bán
  non-amortizable securities
  trái phiếu không trả góp
  treasury securities
  trái phiếu kho bạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X