• (đổi hướng từ Trudged)
  /trʌdʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lê bước, sự đi chậm chạp, sự đi khó khăn

  Nội động từ

  Lê bước, đi chậm chạp, đi khó khăn (vì mệt..)

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  tiptoe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X