• /step/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bước, bước đi; bước khiêu vũ
  to take a step forward
  tiến lên một bước
  in step
  đúng bước, đều bước
  out of step
  sai bước
  to keep step
  đi đúng bước
  to break step
  đi sai bước
  in someone's steps
  (nghĩa bóng) nối bước ai, theo gương ai
  Bước (khoảng cách một bước chân)
  it is but a step to my house
  chỉ một bước thì đến nhà tôi
  Bước nhảy; điệu nhảy (khi khiêu vũ)
  Tiếng chân bước; dáng đi, tiếng chân (như) footstep
  we heard steps outside
  chúng tôi nghe tiếng chân bước bên ngoài
  with a light cheerful step
  với bước đi nhẹ nhàng, hồ hởi
  Khoảng cách ngắn
  It's only a step to the park from here
  Công viên cách đây chỉ một vài bước chân
  Bậc, nấc (thang)
  the child was sitting on the top step
  đứa bé đang ngồi trên bậc cao nhất
  Bước (một trong một loạt việc được thực hiện trong một tiến trình hành động và phát triển)
  a step in the right direction
  một bước theo phương hướng đúng
  ( số nhiều) thang gấp (có thể mang đi được, tự đứng được..) (như) step ladder; bục, bệ (bàn thờ...)
  a staircase of 50 steps
  cầu thang có 50 bậc
  Cấp bậc; sự thăng cấp
  to get one's step
  được thăng cấp, được đề bạt
  Biện pháp
  to take steps in a matter
  có biện pháp để giải quyết một vấn đề
  a prudent step
  một biện pháp thận trọng
  (hàng hải) bệ cột buồm
  (kỹ thuật) gối trục

  Nội động từ

  Bước, bước đi
  ( + into) bước vào, lâm vào (một hoàn cảnh nào...)
  ( + on) giẫm lên, lây chân ấn vào, đạp vào, dận
  to step on someone's foot
  giẫm lên chân ai
  to step on the gas
  dận ga tăng tốc độ (đen & bóng)
  ( + aside) nhường chỗ
  he stepped aside to let me pass
  anh ấy tránh sang một bên cho tôi đi qua

  Ngoại động từ

  Khiêu vũ, nhảy
  to step it with somebody
  khiêu vũ với ai
  to step the polka
  nhảy điệu pônca
  ( (thường) + out) đo bằng bước chân
  Làm bậc, làm bậc thang cho
  he stepped the hill leading to his house
  anh ta làm bậc cho quả đồi dẫn đến căn nhà của anh ta
  (hàng hải) dựng (buồm) lên bệ

  Cấu trúc từ

  break step
  bước trật (khi khiêu vũ hoặc đi diễu hành)
  in/out of step
  đúng/sai nhịp
  Hợp/không hợp
  keep step (with somebody)
  đi đúng bước (nhất là đi diễu hành)
  mind/watch one's step
  đi cẩn thận
  Cẩn thận đường đi nước bước
  step by step
  từng bước
  take steps to do something
  áp dụng các biện pháp để đạt cái gì
  step into the breach
  lấp lỗ hổng
  step into somebody's shoes
  tiếng bước chân ai
  step on it; step on the gas
  (thông tục) tăng ga; khẩn trương; vội vàng (nhất là một chiếc xe)
  step out of line
  làm trái; vi phạm
  to step in
  bước vào
  Can thiệp vào
  to step out
  bước ra một lát (khỏi phòng, nhà...)
  ( (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục)) đi đến chỗ hẹn hò với ai
  Bước dài
  Đo bằng bước chân
  to step up
  tới gần, tiến lại gần
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tiến bước, tiến bộ
  Tăng cường, đẩy mạnh
  to step up production
  đẩy mạnh sản xuất
  to step it
  khiêu vũ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Bước, bậc, giai đoạn

  Toán & tin

  bước
  induction step
  bước quy nạp
  integration step
  bước lấy tích phân

  Xây dựng

  các bước thao tác
  giai đoạn thi công
  bậc cấp
  bậc cửa
  bậc lên xuống

  Y học

  bước, bước đi

  Kỹ thuật chung

  bệ chân cột buồm
  biện pháp
  bước
  arithmetic step
  bước số học
  controlling step
  bước kiểm tra
  critical time step
  bước thời gian tới hạn
  cyclic control step
  bước điều khiển vòng quanh
  cyclic control step
  bước lái quay vòng
  data processing step
  bước xử lý dữ liệu
  deferred step
  bước trì hoãn
  dialing step
  bước khoan
  digital measuring step
  bước đo dạng số
  element with two-step action
  phần tử tác dụng hai bước
  Equivalent Step - Index (ESI)
  chỉ số bước tương đương
  foot step
  bước chân (khoảng cách)
  four-step rule
  quy tắc bốn bước
  induction step
  bước quy nạp
  integration step
  bước lấy tích phân
  inventive step
  bước phát minh
  inventive step
  bước sáng chế
  involve an inventive step
  liên quan đến một bước sáng tạo
  job step
  bước công việc
  job step initiation
  sự khởi đầu bước công việc
  job step task
  nhiệm vụ bước công việc
  K-step metabelian group
  nhóm meta Abel bước K
  key-step
  bước quyết định
  liquefaction step
  bước hóa lỏng
  n-step starter
  bộ khởi động n bước
  next step
  bước kế tiếp
  One step Approval Procedure (ETSI) (OAP)
  Thủ tục phê chuẩn một bước (ETSI)
  one-step color photography
  chụp ảnh màu một bước
  one-step operation
  phép toán đơn bước
  one-step operation
  thao tác một bước
  plotter step size
  bước nhảy vẽ
  plotter step size
  kích thước bước trên máy vẽ
  post installation step
  các bước sau khi cài đặt
  procedure step
  bước thủ tục
  processing step
  bước xử lý
  program step
  bước chương trình
  quantization step
  bước lượng tử hóa
  reversible time step
  bước nhảy thời gian thuận nghịch
  routing step
  bước chuyển
  routing step
  bước đường truyền
  scan step
  bước quét
  scan step
  bước rà soát
  scenario step
  bước diễn
  scribing step
  bước vạch dấu (bằng tia laze)
  side step
  bậc bước lên xe
  single step
  bước đơn
  single step
  bước đơn, một bước
  single step
  đơn bước
  single step
  từng bước
  single step (debuggingmode)
  một bước
  single step (debuggingmode)
  từng bước
  single step operation
  sự vận hành từng bước
  single step operation
  thao tác đơn bước
  single step operation
  thao tác từng bước
  single step operation
  thao tác từng bước một
  single-step operation
  thao tác một bước
  Source Index/Step index (SI)
  Chỉ số nguồn / Chỉ số bước
  step action
  thao tác từng bước
  step angle
  góc bước (ở động cơ bước)
  step by step
  từng bước một
  step by step design
  thiết kế từng bước
  step change
  đổi bước
  step change
  sự thay đổi theo bước
  step change
  thay đổi theo bước
  step circuit
  mạch bước
  step control table
  bảng điều khiển bước
  step counter
  bộ đếm bước
  step counter
  máy đếm bước
  step difference limen
  ngưỡng vi sai bước tần
  step function
  hàm bước nhảy
  step function
  hàm số từng bước
  step index fiber
  sợi quang chỉ số bước
  step motor
  động cơ bước
  step recovery diode
  đi-ốt phục hồi theo bước
  step response
  đáp ứng bước nhảy
  step response
  đáp ứng từng bước
  step response
  phản hồi bước
  step selection
  sự lựa chọn bước
  step size
  kích thước bước
  step tablet
  bảng bước
  step time
  thời gian của bước
  step track system
  hệ thống theo dõi từng bước (vô tuyến vũ trụ)
  step value
  giá trị bước
  step value
  giá trị bước (là giá trị tăng sau mỗi lần lặp)
  step voltage
  điện áp bước
  step voltage regulator
  bộ ổn áp từng bước
  step-by-step assembling
  sự lắp từng bước
  step-by-step computation
  tính từng bước
  step-by-step control
  điều chỉnh từng bước
  step-by-step control
  điều khiển từng bước
  step-by-step control
  sự điều khiển từng bước
  step-by-step conveyor
  băng tải (từng) bước
  step-by-step design
  sự tính dần từng bước
  step-by-step design
  sự tính dẫn từng bước
  step-by-step design
  thiết kế từng bước một
  step-by-step excitation
  kích thích từng bước
  step-by-step method
  phương pháp (gần đúng) từng bước
  step-by-step method
  phương pháp lùi từng bước
  step-by-step operation
  hoạt động từng bước
  step-by-step operation
  sự vận hành từng bước
  step-by-step operation
  thao tác đơn bước
  step-by-step operation
  thao tác từng bước một
  step-by-step program
  chương trình từng bước
  step-by-step switch
  bộ chuyển mạch bước
  step-by-step system
  hệ thống tuần tự tứng bước
  step-by-step system
  hệ thống từng bước
  step-servo motor
  động cơ bước
  step-servo motor
  động cơ bước từ tính
  step-servo motor
  động cơ trợ động bước
  step-to-step method
  phương pháp bước liên tiếp
  step-to-step method
  phương pháp từng bước
  tapping step
  bước phân nhánh
  test step
  bước chạy thử
  test step
  bước kiểm thử
  test step
  bước kiểm tra
  three-step lens
  thấu kính có ba bước
  time step
  bước nhảy thời gian
  twist step of a cable
  bước xoắn của sợi thép trong bó xoắn
  two-step
  hai bước
  two-step action element
  phần tử tác động hai bước
  Two-step Approval Process (ETSI) (TAP)
  Quá trình phê chuẩn hai bước (ETSI)
  two-step control
  điều chỉnh hai bước
  two-step control
  sự điều khiển hai bước
  two-step grooving system
  hệ thống rãnh 2 bước
  unit step
  bước nhảy đơn vị
  bước lặp
  nấc
  đo bằng bước
  độ nhọn vượt chuẩn
  dựng cột buồm (vào bệ)
  step the mast
  dựng cột buồm vào bệ (thuyền buồm)
  giai đoạn
  braking step
  hãm giai đoạn
  evaporating step
  giai đoạn bay hơi
  job step
  giai đoạn công việc
  liquefaction step
  giai đoạn hóa lỏng
  processing step
  giai đoạn xử lý
  step by step design
  thiết kế từng giai đoạn
  step-by-step assembling
  sự lắp (theo) giai đoạn
  gối trục

  Giải thích EN: In drilling, an undesirable offset in the bore, typically resulting from a slanting interface of harder material.

  Giải thích VN: Khi khoan lỗ tạo thành một khuỷu ống trong lỗ khoan do bề mặt của vật cứng chệch hướng.

  collar step bearing
  ổ gối trục
  step bearing
  ổ gối trục
  bậc
  bậc (thang)
  back-step welding
  sự hàn bậc thang ngược
  balanced step
  bậc thang bằng nhau
  bullnose step
  bậc thang cạnh lượn tròn
  commode step
  bậc thang rộng
  curtail step
  bậc thang hẹp
  ESI (equivalentstep index)
  chỉ số bậc thang tương đương
  length of step
  chiều rộng bậc thang
  rated step voltage
  điện áp bậc thang danh định
  step circuit
  mạch bậc thang
  step function
  hàm bậc thang
  step function
  hàm số bậc thang
  step function generator
  bộ sinh hàm bậc thang
  step function response
  đáp ứng hàm bậc thang
  step generator
  máy phát xung bậc thang
  step index fiber
  sợi chỉ số bậc thang
  step index fiber
  sợi chiết suất bậc thang
  step load
  tải trọng kiểu bậc thang
  step nosing
  gờ an toàn bậc thang
  step transformation
  phép biến đổi bậc thang
  step voltage
  điện áp bậc thang
  step-cut milling
  sự phay bậc thang
  unit step function
  hàm bậc thang đơn vị
  unitary step function
  hàm bậc thang đơn vị
  bậc cầu thang
  bottom step
  bậc cầu thang xuất phát
  cast-iron step
  bậc cầu thang bằng gang
  corner step
  bậc cầu thang ở góc
  landing tread step
  bậc cầu thang lên chiếu nghỉ
  radial step
  bậc cầu thang hướng tâm
  radial step
  bậc cầu thang xoắn ốc
  rise of step
  chiều cao bậc cầu thang
  step stone
  bậc cầu thang đá
  top step
  bậc cầu thang trên cùng
  turn step
  bậc cầu thang chuyển hướng
  bậc thang
  back-step welding
  sự hàn bậc thang ngược
  balanced step
  bậc thang bằng nhau
  bullnose step
  bậc thang cạnh lượn tròn
  commode step
  bậc thang rộng
  curtail step
  bậc thang hẹp
  ESI (equivalentstep index)
  chỉ số bậc thang tương đương
  length of step
  chiều rộng bậc thang
  rated step voltage
  điện áp bậc thang danh định
  step circuit
  mạch bậc thang
  step function
  hàm bậc thang
  step function
  hàm số bậc thang
  step function generator
  bộ sinh hàm bậc thang
  step function response
  đáp ứng hàm bậc thang
  step generator
  máy phát xung bậc thang
  step index fiber
  sợi chỉ số bậc thang
  step index fiber
  sợi chiết suất bậc thang
  step load
  tải trọng kiểu bậc thang
  step nosing
  gờ an toàn bậc thang
  step transformation
  phép biến đổi bậc thang
  step voltage
  điện áp bậc thang
  step-cut milling
  sự phay bậc thang
  unit step function
  hàm bậc thang đơn vị
  unitary step function
  hàm bậc thang đơn vị
  mức
  mức độ
  ống lót ổ trục
  vòng đệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X