• /´lʌmbə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gỗ xẻ, gỗ làm nhà
  Đồ kềnh càng; đồ bỏ đi; đồ tập tàng
  Đống lộn xộn
  Mỡ thừa (trong người)

  Động từ

  Chất đống bề bộn, để ngổn ngang, để lộn xộn
  a room lumbered with all sorts of rubbish
  phòng chất đống mọi loại đồ tập tàng
  Chứa chất (những cái vô ích)
  mind lumbered up with useless facts
  trí óc chứa chất toàn những sự kiện vô ích
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đốn gỗ
  to lumber by (past)
  kéo lê ầm ầm, kéo lết ì ạch
  the heavy lorries lumbered by
  những chiếc xe tải nặng nề ầm ầm lết qua

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  gỗ súc, gỗ xẻ

  Giải thích EN: A collective term for wood that has been sawed into appropriate sizes for building and other uses.

  Giải thích VN: Thuật ngữ chung cho loại gỗ mà được cưa thành kích thước thích hợp cho xây dựng và các cách sử dụng khác.

  việc xẻ gỗ

  Giải thích EN: To cut such wood and prepare it for use or sale. Thus, lumbering.

  Giải thích VN: Cắt gỗ và chuẩn bị cho nó để sử dụng hoặc bán. Như, đốn gỗ.

  Xây dựng

  đẵn gỗ

  Kỹ thuật chung

  đốn gỗ
  gỗ
  gỗ làm nhà
  gỗ xây dựng
  gỗ xẻ
  vật liệu gỗ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X