• Danh từ giống cái

  (vật lý học) sự dính kết
  Force d'adhésion
  lực dính kết
  Sự tán thành
  Donner/refuser son adhésion à un projet
  tán thành/không tán thành một dự án::Le projet a recueilli une très large adhésion auprès du public
  dự án đã được sự tán thành rất rộng rãi của công chúng
  Sự gia nhập
  L'adhésion à un syndicat
  sự gia nhập một nghiệp đoàn
  L'adhésion d'un nouveau pays à la C.E.E.
  sự gia nhập của một quốc gia mới vào Cộng đồng kinh tế châu Âu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X