• Danh từ giống cái

  Sức, lực, sức mạnh
  Force du vent
  sức gió
  Moment d'une force
  momen của một lực
  Force de production
  sức sản xuất
  Force portante force ascensionnelle
  lực nâng
  Force de poussée force répulsive
  lực đẩy
  Force d'entra†nement force de tirage
  lực kéo
  Force de freinage
  lực hãm
  Force de torsion
  lực xoắn
  Force attractive
  lực hút, lực hấp dẫn
  Force centripète force centrifuge
  lực hướng tâm/ lực ly tâm
  Force élastique
  lực đàn hồi
  Force de frottement
  lực ma sát
  Force d'interaction
  lực tương tác
  Force de gravité force de pesanteur
  trọng lực
  Force de résistance
  lực kháng, lực cản
  Force résultante
  hợp lực, lực tổng hợp
  Vũ lực, quyền lực, uy lực
  Céder à la force
  chịu thua vũ lực
  Force d'un Etat
  quyền lực của một Nhà nước
  La force des lois
  uy lực của luật pháp
  Sức bền chặt, sự vững chắc, sự kiên cố
  Force d'une corde
  sức bền chặt của một dây thừng
  Hiệu lực, hoạt lực
  Force d'un poison
  hiệu lực của thuốc độc
  Tài năng, sự khéo léo
  Être de même force au jeu
  có tài năng như nhau trong cuộc chơi
  Grande force en mathématiques
  tài năng lớn về toán học
  Sức hùng hồn, sự mạnh mẽ
  Style plein de force
  lời văn mạnh mẽ
  ( số nhiều) binh lực, quân lực
  Les forces de terre
  lục quân
  à force
  (từ cũ, nghĩa cũ) hết sức, mạnh mẽ
  Travailler à force
  �� làm việc hết sức
  Couler à force
  �� chảy mạnh
  à force de
  cố sức, mải miết; càng làm thì càng
  à force de bras bras
  bras
  à toute force
  bằng mọi cách, dù sao
  cas de force majeure
  trường hợp bất đắc dĩ; trường hợp bất khả kháng
  coup de force coup
  coup
  dans toute la force du terme
  với ý nghĩa đầy đủ
  de gré ou de force gré
  gré
  de force par force
  bằng bạo lực
  de toute sa force
  hết sức mình
  être à bout de force
  kiệt lực
  être de force à
  đủ sức để
  en force
  đông người; nhiều quân; mạnh mẽ, cật lực
  faire force de rames
  chèo cật lực
  faire force de voiles
  giong hết buồm
  force de l'âge
  lúc tráng niên
  force de loi
  hiệu lực ngang luật
  force du sang
  tình máu mủ, tình cốt nhục
  force m'est de
  tình thế buộc tôi phải
  maison de force
  nhà trừng giới
  tour de force
  công cuộc cần nhiều nghị lực, công cuộc phi thường, chuyện phi thường
  travailleur de force
  người lao động vất vả
  travaux de force
  công việc vất vả

  Phó từ

  (văn học) nhiều
  Dévorer force moutons
  ngốn hết nhiều cừu
  Phản nghĩa Affaiblissement, asthénie, débilité, faiblesse, fatigue. Apathie, inertie, mollesse. Impuissance. Inefficacité. Douceur, persuasion.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X