• Ngoại động từ

  Chấp nhận; công nhận
  Admettre un principe
  chấp nhận một nguyên tắc
  J'admets que j'ai eu tort
  tôi thừa nhận rằng tôi đã sai lầm
  Être admis à un examen
  thi đỗ
  Thu nhận, thu nạp; cho vào
  Admettre dans une association
  thu nhận vào một hội
  Les gaz sont admis dans le cylindre
  khí được thu nạp vào xy lanh
  Une ruelle qui ne peut admettre de voitures
  ngõ nhỏ không cho xe vào được
  Dung thứ, cho phép
  Cette règle n'admet aucune exception
  qui tắc đó không cho phép có ngoại lệ
  Cho là
  Admettons que cela soit vrai
  cho là cái đó đúng thật đi
  Phản nghĩa Exclure, rejeter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X