• Danh từ giống đực

  Khởi nguyên, bản nguyên
  Dans le principe les hommes étaient égaux
  khởi nguyên mọi người đều bình đẳng
  Căn nguyên, nguồn gốc
  Le travail est le principe de toute richesse
  lao động là căn nguyên của mọi của cải
  Yếu tố
  Les principes constituants
  yếu tố cấu tạo
  Nguyên lý; nguyên tắc
  Principe d'Archimède
  nguyên lý ác-si-mét
  Principe d'organisation
  nguyên tắc tổ chức
  ( số nhiều) tôn chỉ; nguyên tắc đạo đức
  Fidèle à ses principes
  trung thành với tôn chỉ của mình
  Homme sans principes
  người không có nguyên tắc đạo đức
  ( số nhiều) kiến thức cơ sở (về một môn khoa học...)
  de principe
  về nguyên tắc
  Un acord de principe
  �� một sự thỏa thuận về nguyên tắc
  en principe
  về mặt nguyên tắc
  En principe il est d'accord
  �� ông ta đồng ý về mặt nguyên tắc
  Il critique tout par principe
  �� theo nguyên tắc, anh ấy phê bình tất cả
  pour le principe
  chỉ vì nguyên tắc mà thôi
  Demander quelque chose pour le principe
  �� đòi hỏi điều gì chỉ vì nguyên tắc mà thôi
  Phản nghĩa Conséquence, exception.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X