• Ngoại động từ

  Gọi
  Appeler de loin
  gọi từ xa
  Appeler au secours
  kêu cứu
  On vous appelle au téléphone
  có người gọi anh ở dây nói
  Gọi là
  C'est ce qu'on appelle une idiotie!
  Đó là cái mà người ta gọi là điều ngốc!
  Appeler les choses par leur nom
  gọi đích danh sự vật (chứ không nói nhẹ đi)
  Gọi (đến), mời (đến); gọi tòng quân; gọi ra tòa
  Appeler le médecin
  mời thầy thuốc
  Appeler un taxi
  gọi xe taxi đến
  Appeler qqn en témoignage
  gọi ra tòa làm chứng
  Appeler sous les drapeaux
  gọi nhập ngũ, gọi tòng quân
  Gọi tên, đặt tên
  Ils appelleront leur prochaine fille Hoa
  họ sẽ đặt tên cho con gái sắp đẻ của họ là Hoa
  Cử
  Appeler quelqu'un à un poste
  cử ai vào một chức vụ
  Đòi hỏi
  Une question qui appelle toute notre attention
  một vấn đề đòi hỏi ta phải toàn tâm chú ý
  Khiến cho đáng, làm cho có đủ tư cách
  Ces qualités l'appellent à ce poste
  những đức tính đó khiến cho anh ta đáng giữ chức vụ ấy
  (từ cũ, nghĩa cũ) thách (đấu gươm...)
  Phản nghĩa Chasser, congédier, expulser, renvoyer

  Nội động từ

  ( Appeler d'un jugement) chống án
  en appeler à
  phó thác vào
  J'en appelle à votre perspicacité
  �� tôi phó thác vào sự sáng suốt của ngài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X