• Phó từ

  Xa, xa xôi, xa xăm
  Cette arme porte loin
  súng đó bắn xa
  Remonter bien loin dans l'histoire
  ngược lên thật xa trong lịch sử
  aller loin
  tiến bộ, vươn cao, tiến xa
  aller trop loin
  quá đáng, quá trớn, quá mức
  au loin
  đằng xa
  de loin
  từ xa
  de loi en loin
  từng quãng lại có, thỉnh thoảng
  il y a loin de
  còn xa lắm, còn khác lắm
  loin de
  không hề có ý định
  Être bien loin d'agir ainsi
  �� không hề có ý định hành động như thế
  loin de nous moi
  ta (tôi) phải tránh, ta (tôi) phải gạt bỏ
  loin que
  đáng lẽ ra
  mener loin
  dẫn quá xa, đưa tới quá xa
  n'aller pas loin
  không bền
  non loin de
  gần
  voir de loin
  (nhìn xa) thấy trước
  Phản nghĩa Près, alentour, auprès, contre, à côté

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X