• Nội động từ

  Vào, gia nhập
  Entrer dans la masion
  vào nhà
  Entrer dans l'armée
  gia nhập quân đội
  Đi vào
  Entrer dans les détails
  đi vào những chi tiết
  Tham dự
  Entrer dans une dépense
  tham dự vào một món chi tiêu
  Bắt đầu, bước vào
  Entrer en convalescence
  bắt đầu thời kỳ dưỡng bệnh
  Entrer en pourparlers
  bước vào thương thuyết
  Entrer en colère
  bắt đầu nổi giận
  Có ở trong; bao gồm ở trong
  L'eau entre pour beaucoupt dans le vin
  nước có nhiều trong rượu vang
  Il entrer de l'orgueil dans son attitude
  trong thái độ anh ta có phần kiêu ngạo
  Développement qui n'entre pas dans le sujet
  sự phát triển ra ngoài đề tài
  Được thụ vào
  C'est de l'argent qui entre
  đó là tiền được thu vào

  Ngoại động từ

  Cho vào, nhập
  Entrer du vin à la cave
  cho rượu vào kho
  Entrer la voiture au garage
  cho xe vào nhà xe
  Entre des marchandises au magasin
  nhập hàng vào kho
  Phản nghĩa Sortir; partir. Finir, terminer. Evacuer; emporter.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X