• Tính từ

  Phải chịu, không tránh khỏi
  Tous les hommes sont sujets à la mort
  tất cả mọi người đều không tránh khỏi chết
  Dễ bị, dễ mắc
  Elle est sujette au mal de mer
  chị ấy dễ bị say sóng
  (từ cũ, nghĩa cũ) phụ thuộc
  Pays sujet
  nước phụ thuộc
  (từ cũ, nghĩa cũ) phải phục tùng
  Être sujet aux lois
  phải phục tùng pháp luật
  sujet à caution caution
  caution
  Phản nghĩa Autonome, gouvernant.

  Danh từ giống đực

  Người thuộc quốc tịch (nào đó)
  Il est sujet vietnamien
  ông ấy thuộc quốc tịch Việt Nam
  Bề tôi, thần dân
  Les sujets de ce souverain
  những thần dân của ông vua ấy
  Lý do, cớ; mầm
  Une querelle sans sujet
  một cuộc cãi nhau không lý do
  Sujet de se plaindre
  có cớ để phàn nàn
  Đề, đề tài
  Bien lire le sujet
  đọc đề cho kỹ
  Un bon sujet de roman
  một đề tài tiểu thuyết hay
  (âm nhạc) chủ đề
  Đối tượng
  Bon sujet pour des expériences
  đối tượng tốt cho thí nghiệm
  Người, cá nhân
  Bon sujet
  người tốt
  (tâm lý học) chủ thể
  (ngôn ngữ học) chủ ngữ
  Une proposition sans sujet
  một mệnh đề không có chủ ngữ
  (thực vật học) gốc ghép
  au sujet de
  về, về vấn đề
  Il est réprimandé au sujet de ses dépenses
  �� nó bị mắng về vấn đề tiêu pha của nó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X