• Danh từ giống cái

  Sự canh giữ, sự giữ
  La garde des frontières
  sự canh giữ biên giới
  Sự trông coi
  Confier à quelqu'un la garde de la maison
  giao cho ai trông coi nhà cửa
  Sự bảo vệ, sự yểm hộ
  Sous la garde des forces armées
  dưới sự bảo vệ của lực lượng vũ trang
  Sự (canh) gác; đội (canh) gác
  Monter la garde
  đứng (canh) gác
  (thế) thế thủ
  Đốc kiếm
  (ngành in) tờ gác
  ( số nhiều) khe răng (ở trong ổ khóa, để không phải khóa nào cũng mở được)
  avoir garde à carreau
  (thân mật) sẵn sàng chờ mọi sự xảy ra
  droit de garde
  quyền người cha được giữ con (khi ly dị)
  en garde
  cảnh giác đề phòng
  être de bonne garde
  được giữ lâu
  être de garde
  trực gác
  être de mauvaise garde
  không giữ được lâu
  être sur ses gardes
  cảnh giác
  faire bonne garde
  hết sức cảnh giác
  garde à vous!
  nghiêm!
  garde civile
  đội dân vệ
  garde d'honneur
  đội danh dự
  garde impériale
  đội ngự lâm
  garde nationale
  vệ quốc đoàn
  jusqu'à la garde
  (thân mật) triệt để, hết sức
  prendre garde
  coi chừng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X