• Danh từ giống cái

  Sự mất
  La perte d'un livre
  sự mất một quyển sách
  Faire part de la perte de sa mère
  báo tin mẹ mất
  Sự thua
  La perte d'une bataille
  sự thua trận
  Sự tổn thất, sự thua lỗ
  La perte dans le commerce
  sự thua lỗ trong việc buôn bán
  Sự lụn bại, sự khánh kiệt, sự suy vi, sự diệt vong
  Courir à sa perte
  tiến đến chỗ suy vi
  Sự bỏ lỡ một dịp tốt
  Sự phí
  Perte de temps
  sự phí thì giờ
  Sự hao hụt
  Perte du métal à la fusion
  sự hao hụt kim loại khi nóng chảy
  (địa lý, địa chất) sự mất hút (của một con sông, sau lại hiện ra)
  ( số nhiều) quân bị tổn thất (trong một trận đánh)
  Liên miên
  à perte
  lỗ vốn
  Vendre à perte
  �� bán lỗ vốn
  à perte de vue
  rất xa mà mắt không còn phân biệt được
  à perte d'haleine haleine
  haleine
  en pure perte
  �� vô ích, uổng công
  perte de connaissance
  sự bất tỉnh nhân sự
  perte blanche blanc
  blanc
  perte sèche
  sự mất không, sự mất trắng
  pertes rouges
  sự băng huyết
  pertes séminales
  di tinh; mộng tinh
  Phản nghĩa Accroissement, avantage, bénéfice, conquête, conservation, excédent, gain, profit.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X