• Danh từ giống đực

  Thời gian, thì giờ
  Bien tôt employer son temps
  sử dụng tốt thì giờ của mình
  Lúc nào?
  Temps [[darrêt]]
  lúc ngừng lại
  Thời hạn, kỳ hạn
  Demander du temps
  xin thêm thời hạn
  Thời giờ rảnh
  Avoir de temps de se promener
  có thời giờ rảnh để đi dạo
  Thời, thời đại
  Au temps de Ho Chi Minh
  ở thời đại Nguyễn Tất Thành
  Mùa
  Le temps des moissons
  mùa gặt
  Thời tiết
  Beau temps
  thời tiết tốt
  Thời nay
  Les moeurs du temps
  phong tục thời nay
  Thi, kỳ
  Mouvement en trois temps
  động tác ba thì
  (ngôn ngữ học) thời (của động từ)
  Le temps futur
  thời tương lai
  (âm nhạc) phách
  Temps fort
  phách mạnh
  (thiên văn) giờ
  Temps universe!
  giờ quốc tế
  à temps
  kịp thời
  avant le temps
  sớm
  Mort avant le temps
  �� chết sớm
  avec le temps
  sau một thời gian
  avoir fait son temps
  hết thời rồi; không dùng được nữa
  dans la suite des temps
  trong tương lai
  dans le temps
  (thân mật) ngày trước kia
  dans le temps
  trong lúc mà
  depuis le temps
  tự lúc đó
  de temps à autre de temps en temps
  thỉnh thoảng
  de temps immémorial immémorial
  immémorial
  de tout temps
  bao giờ cũng có; luôn luôn
  en même temps
  cùng một lúc, đồng thời
  en son temps
  đúng lúc thích hợp
  en temps de
  trong thời kỳ
  en temps de guerre
  �� trong thời chiến tranh, trong thời chiến
  en temps de paix
  �� trong thời hoà bình, trong thời bình
  en temps et lieu lieu
  lieu
  en temps ordinaire
  lúc bình thường
  en tout temps
  trong bất cứ lúc nào
  être de son temps
  sống theo tập quán tư tưởng của thời đại mình
  gros temps
  (hàng hải) trời dông bão
  il est grand temps de
  rất đúng lúc phải (làm gì)
  il est temps de
  đúng lúc phải (làm gì)
  il [[nest]] que temps de
  không thể chần chừ, phải (làm ngay)
  il [[ny]] a pas de temps à perdre
  không thể lần lửa nữa, phải làm tức khắc
  la nuit des temps nuit
  nuit
  la plupart du temps plupart
  plupart
  le plus clair de son temps
  phần lớn thời gian của mình
  le temps presse
  cần phải hành động ngay
  [[navoir]] [[quun]] temps
  cuộc đời ngắn ngủi lắm
  par le temps qui court
  trong hoàn cảnh hiện nay
  passer le temps qui court passer
  passer
  perdre son temps
  phí thì giờ
  prendre le temps comme il vient
  phải tùy theo hoàn cảnh
  prendre son temps prendre
  prendre
  quelque temps
  một thời gian
  sans perdre de temps
  ngay tức khắc, không chậm trễ
  se donner du bon temps
  nhởn nhơ vui
  signes des temps signe
  signe
  temps perdu
  thì giờ mất đi vô ích
  tuer le temps
  giết thì giờ
  Phản nghĩa Tan, taon, tant.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X