• Danh từ giống đực

  Phần tư
  Chacun a [[re�u]] un quart du gâteau
  mỗi người đã nhận một phần tư cái bánh
  Khắc, mười lăm phút
  Trois heures et quart
  ba giờ mười lăm phút
  Ca
  Un quart en aluminium
  cái ca nhôm
  Remplir son quart de vin
  rót rượu đầy ca
  Chai góc tư (bằng một phần tư lít)
  (hàng hải) sự trực ban ( 4 giờ liền)
  Être de quart
  trực ban
  quart d'heure
  lúc
  Passer un mauvais quart d'heure
  �� phải một lúc lao đao
  Le quart d'heure de Rabelais
  �� lúc phải bỏ tiền ra, lúc khó chịu nhất
  se moquer du tiers et du quart se moquer du tiers comme du quart
  coi thường mọi việc
  trois quarts
  phần lớn
  Bouteille aux trois quarts pleine
  �� chai gần đầy
  Les trois quarts du temps
  ba phần tư; chếch; nhỡ
  Portrait de trois quarts
  �� chân dung mặt chếch
  Manteau trois quarts
  �� áo khoác nhỡ

  Tính từ

  (từ cũ, nghĩa cũ) thứ tư
  Un quart voleur survient
  một tên kẻ cắp thứ tư chợt đến
  fièvre quarte
  (y học) sốt cách ba ngày

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X