• Phó từ

  Không nhiều, không mấy
  Manger peu
  ăn ít
  Vivre peu
  không sống lâu
  Co‰ter peu
  giá không mấy, giá rẻ
  Se contenter de peu
  ít thôi cũng bằng lòng
  Peu savent agir à propos
  không mấy người biết hành động đúng lúc
  à peu de chose près à peu près près
  près
  avant peu avant qu'il soit peu dans peu
  ít lâu nữa
  [[�a]] n'est pas peu dire
  không phải là nói ngoa đâu
  c'est peu de c'est peu que de
  không chỉ, không đủ
  c'est peu d'être concis il faut être clair
  �� nhắn gọn không đủ, còn phải trong sáng
  depuis peu depuis
  depuis
  homme de peu
  (từ cũ, nghĩa cũ) người hèn hạ,
  ni peu ni point
  không chút nào
  peu à peu
  dần dần
  peu après
  ít lâu sau
  peu importe importer
  importer
  peu ou point
  ít lắm, yếu lắm
  Avoir peu ou point de santé
  �� sức khỏe yếu lắm
  peu ou prou
  (từ cũ, nghĩa cũ) ít nhiều
  pour peu que
  hơi một chút đã
  pour un peu
  chỉ một tí thì
  quelque peu
  hơi
  Il est quelque peu fatigué
  �� ông đã hơi mệt
  si peu que pour peu que
  que
  si peu que rien
  một chút xíu
  sous peu
  ít lâu nữa
  tant soit peu
  một ít; một lát
  Attendez un tant soit peu
  �� hãy chờ một lát
  un petit peu
  một chút
  peu de
  một ít, một tí
  vivre de peu
  sống thanh đạm
  Phản nghĩa Beaucoup, fort; amplement, bien, grandement, très,

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X