• Ngoại động từ

  Biết
  Je ne sais pas son nom
  tôi không biết tên nó
  Savoir l'anglais
  biết tiếng Anh
  Savoir commander
  biết chỉ huy
  Il sait se faire comprendre
  nó biết làm cho người ta hiểu nó
  Je ne saurais flatter
  tôi không biết nịnh, tôi không thể xu nịnh được
  Thuộc, nhớ
  Savoir sa [[le�on]]
  thuộc bài
  à savoir savoir
  là, như là
  Différents meubles à savoir un canapé une armoire etc
  ...�� nhiều đồ gỗ khác nhau, như là; một tràng kỷ, một tủ, v. v...
  Dieu sait dieu
  dieu
  en savoir long long
  long
  faire savoir
  cho biết
  il est on ne sait
  nó ở đâu không biết
  je ne saurais
  tôi không thể
  je sais ce que je sais
  tôi không cần nói dài dòng nữa
  ne pas savoir ce qu'on veut
  lưỡng lự
  ne savoir ni ce qu'on fait ni ce qu'on dit
  không hiểu gì; lúng ta lúng túng
  ne savoir se mettre mettre
  mettre
  ne savoir que faire
  không biết làm gì
  ne savoir rien de rien
  không biết tí gì
  ne vouloir rien savoir
  cương quyết từ chối
  que je sache
  theo chỗ tôi biết
  qui sait
  biết đâu đấy?
  savoir y faire faire
  faire
  vous n'êtes pas sans savoir que
  không phải là anh không biết rằng

  Nội động từ

  Có kinh nghiệm
  Si jeunesse savait
  nếu tuổi trẻ có kinh nghiệm
  Biết chắc
  Si je savais je partirais
  nếu tôi biết chắc, tôi sẽ đi
  Phản nghĩa Ignorer

  Danh từ giống đực

  Kiến thức, tri thức
  Un savoir étendu
  tri thức rộng
  Phản nghĩa Ignorance.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X