• Ngoại động từ

  Rút, rút lại
  On lui a retiré son permis
  người ta đã rút giấy phép của anh ta
  retirer sa main
  rút tay lại
  tendre l'appât puis le retirer
  đưa mồi ra rồi rút lại
  retirer une plainte
  rút đơn kiện
  retirer une parole injurieuse
  rút lại một lời nhục mạ
  Lấy ra, kéo ra
  Retirer une balle d'une plaie
  lấy viên đạn ở vết thương ra
  retirer un noyé de l'eau
  kéo một người chết đuối ở dưới nước lên
  Rút về
  Retirer un enfant de l'école
  rút em bé ở trường về
  retirer l'argent de la banque
  rút tiền ở ngân hàng về
  Lấy đi, rút bỏ
  retirer une arme à un enfant
  lấy một khí giới ở em bé đi
  retirer sa confiance à quelqu'un
  rút bỏ lòng tin đối với ai, không tin ai nữa
  Cởi ra, bỏ ra
  Retirer son manteau
  cởi áo khoác ra
  retirer ses lunettes
  bỏ kính ra
  (nghĩa bóng) rút ra được
  Il en retira beaucoup de profit
  từ việc đó nó rút ra được nhiều lợi
  Bắn lại
  Retirer quelques coups de feu
  bắn lại mấy phát súng
  In lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X