• Nội động từ

  Trở lại, quay lại
  Je reviendrai ce soir
  chiều nay tôi sẽ trở lại
  Revenir à Hano…
  trở lại Hà Nội
  Le printemps est revenu
  mùa xuân đã trở lại, mùa xuân đã về
  La joie est revenue
  niềm vui đã trở lại
  Revenir à ses études
  trở lại học tập
  Revenons à notre sujet
  ta hãy trở lại vấn đề của chúng ta
  Revenir sur une question
  trở lại một vấn đề
  Un mot qui revient souvent dans la conversation
  một từ trở lại luôn trong câu chuyện
  Revenir aux anciennes méthodes
  quay lại những phương pháp cũ
  Trở lại như cũ, đẹp như cũ
  Tissu qui est bien revenu au lavage
  vải giặt rồi vẫn đẹp như cũ
  Nhớ lại
  Son nom ne me revient pas
  tên nó tôi không nhớ lại được
  Đổi ý kiến; bỏ
  Revenir sur ce qu'on a dit
  đổi ý kiến về những điều đã nói
  Revenir sur une décision
  bỏ một quyết định
  Khỏi, hết
  Revenir d'une maladie
  khỏi bệnh
  (thân mật) dễ ưa, dễ thương
  Sa figure me revient
  mặt nó, tôi trông dễ ưa
  (thân mật) dàn hòa, xuê xoa
  C'est un homme qu'il ne faut pas contrarier parce qu'il ne revient pas facilement
  đó là một người không nên làm phật ý, vì ông ta không dễ xuê xoa đâu
  Chán ngấy
  Il est revenu du plaisir
  nó đã chán ngấy thú vui
  Tóm lại là
  Sa politique revient à ceci
  chính sách của ông ta tóm lại là thế này
  Được nghe thấy
  Tout ce qui me revient de cette histoire
  tất cả những điều mà tôi nghe thấy về chuyện ấy
  Có dư vị khó chịu (tôi...)
  Thuộc quyền sở hữu, thuộc phần
  Que chacun prenne ce qui lui revient
  mỗi người hãy lấy cái thuộc phần mình
  Giá là
  Ces deux étoffes reviennent au même prix
  hai thứ vải này giá ngang nhau
  Được rán
  Faire revenir un poulet
  rán con gà
  [[�a]] me revient
  tôi nhớ ra rồi
  cela revient à dire que
  như thế có nghĩa là
  cela revient au même même
  même
  en revenir
  thoát nguy; thoát chết
  en revenir à
  lại về nó
  il m'est revenu que
  tôi được biết rằng
  il n'y a pas à y revenir
  đã quyết định rồi, không bàn cãi nữa
  n'en pas revenir
  lạ lùng qúa, hết sức ngạc nhiên
  n'y revenez pas
  đừng có làm thế nữa nhé
  revenir à la charge
  lại tiếp tục
  revenir à soi
  tỉnh lại; hội tỉnh
  revenir de loin
  thoát nguy
  revenir sur l'eau eau
  eau
  revenir sur le tapis
  lại được bàn đến
  revenir sur ses pas pas
  pas
  sembler revenir de l'autre monde
  không biết gì về thời sự gần đây, như ở trên trăng rơi xuống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X