• Thông dụng

    Danh từ
    polyhedron

    Kỹ thuật chung

    Nghĩa chuyên ngành

    polyhedral
    góc đa diện
    polyhedral angle
    mặt bên của đa diện
    polyhedral surface
    miền đa diện
    polyhedral region
    mối nối ren mạng không gian đa diện
    space grid threaded polyhedral connector
    nhóm đa diện
    polyhedral froup
    tiết diện của một góc đa diện
    section of a polyhedral angle
    trò chơi đa diện
    polyhedral game
    vòm đa diện
    polyhedral vaunt
    đa diện cục bộ
    locally polyhedral

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X