• Thông dụng

  Động từ

  To play
  trẻ con chơi ngoài sân
  the children played in the yard
  dễ như chơi
  like child's play
  chơi bài
  to play cards
  chơi đàn piano
  to play piano
  chơi bóng tròn
  to play football
  chơi cho một vố đau
  to play a bad trick on someone
  chơi khăm
  to play a nasty trick
  khách làng chơi
  play-boys
  To collect, to keep as a hobby
  chơi tem
  to collect stamps
  chơi vàng
  to keep gold fish as a hobby
  To be friends with, to take company with, to frequent
  chơi thân với nhau từ nhỏ
  they have been good friends from children
  To do something in play
  nói chơi
  to say (something) in play
  To take part in
  chơi họ
  to take part in a tontine
  To be well
  chịu chơi không ốm như độ trước
  baby is well, no longer sick like in these past months
  chơi với lửa
  to play with the fire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X