• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  singular point
  cấp của một điểm kỳ dị
  order of a singular point
  điểm kỳ dị bất thường
  irregular singular point
  điểm kỳ dị chính quy
  regular singular point
  điểm kỳ dị dược lập
  isolated singular point
  singularity
  điểm kỳ dị bất thường
  abnormal singularity
  điểm kỳ dị bề ngoài
  apparent singularity
  điểm kỳ dị bên ngoài
  apparent singularity
  điểm kỳ dị bỏ được
  removable singularity
  điểm kỳ dị cốt yếu
  essential singularity
  điểm kỳ dị của một đường cong
  singularity of a curve
  điểm kỳ dị hữu hạn
  finite singularity
  điểm kỳ dị ngẫu nhiên
  accidental singularity
  điểm kỳ dị tận
  singularity at infinity
  điểm kỳ dị thực
  real singularity
  điểm kỳ dị Van Hove
  Van Hove singularity
  điểm kỳ dị tận
  singularity at infinity
  điểm kỳ dị đạt được
  accessible singularity
  đường các điểm kỳ dị
  line of singularity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X