• Thông dụng

  Danh từ

  Bone
  hài cốt
  Bones;remain
  Skeleton
  Essence

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  pier

  Giải thích VN: Cột hoặc trụ trên đó cửa ra vào được [[treo. ]]

  Giải thích EN: A pillar or post on which a door is hung.

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  pillar

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  altitude
  carcase
  datum level
  elevation
  fittings
  fixtures
  level
  mortar
  post
  reinforcement
  reinforcing
  skeleton
  spindle
  spot
  spot height
  stirrup
  swivel
  append
  bind
  columnar
  cylinder
  double column
  elevation
  frame
  hinge prop
  pillars
  pole piece
  prop
  rack
  rest
  shore
  spar
  standard
  stay
  stile
  stilt
  suddle
  support

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  column

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X