• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  regulator

  Giải thích VN: Một người hay một vật điều chỉnh; sử dụng trong trường hợp: một thiết bị thể thay đổi số lượng của một thứ theo kế hoạch đã được đặt hay giữ giá trị đặt [[trước. ]]

  Giải thích EN: A person or thing that regulates; specific uses include: a device that can vary the quantity of something according to a set plan or hold it to a predetermined value..

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  adjustment device
  governor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X