• Thông dụng

  Động từ
  To notify

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  handbill
  prospectus
  bản cáo bạch dối trá
  lying prospectus
  bản cáo bạch bộ
  preliminary prospectus
  bản trình bày thay cho giấy cáo bạch
  statement in lieu of prospectus
  báo cáo bạch luật định
  statutory prospectus
  cáo bạch tạm thời (cáo bạch gọi vốn không chính thức)
  red herring prospectus
  cáo bạch thăm
  pathfinder prospectus
  giấy cáo bạch mở đầu
  pathfinder prospectus

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X