• Thông dụng

  Danh từ

  Sand
  bãi cát
  an expanse of sand
  đãi cát lấy vàng
  to pan sand for gold
  Grain
  thứ lụa này nhỏ cát
  this silk has a fine grain
  Xem mũ cát

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  cut

  Giải thích VN: Các quy trình được cho tương tự với hoạt động của một lưỡi dao, sử dụng trong việc đạt được phân đoạn bởi quy trình [[lọc. ]]

  Giải thích EN: Any of various processes considered to be analogous to the action of a knife; specific uses include: a petroleum or chemical fraction obtained by a distillation process..

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  sand

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  puddle clay
  sabuline
  sabulous
  sandy
  distillation
  breaking
  cancel
  chase
  cope
  crop (vs)
  cut in
  cut off
  cut off (out)
  cut out
  cutting
  disable
  disconnect
  displace
  dissect
  intercept
  interrupt
  intersect
  root face
  section
  shave
  shear, cutting
  split
  traversing
  turn off

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  distil
  break
  cut
  to cut off

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X