• Thông dụng

  Động từ

  To sustain, to bear, to accept
  chịu đòn
  to sustain a blow
  chịu các khoản phí tổn
  to bear all the costs
  không ngồi yên chịu chết
  not to sit with folded arms and accept death
  chịu ảnh hưởng của ai
  to sustain (be under) someone's influence
  chịu sự lãnh đạo
  to accept (be under) the leadership (of somebody)
  một cảm giác dễ chịu
  a pleasant sensation
  chịu lạnh
  to bear (stand) the cold
  khổ mấy cũng chịu được
  to be able to bear any degree of misery
  gạch chịu lửa
  bricks which can bear fire, fireproof bricks
  anh ta khó tính lắm không ai chịu được
  he is very difficult to get on with, nobody can bear him
  năn nỉ mãi anh ta mới chịu
  he only accepted because of our insistence
  To owe
  còn chịu một số tiền
  to still owe some money
  chịu ơn ai
  to owe someone a favour
  (To buy, to sell) on credit
  bán chịu
  to sell on credit
  mua chịu
  to buy on credit
  To concede
  mỗi người một lẽ không ai chịu ai
  each has his own reason, nobody concedes the point to the others
  chịu anh ta người nhớ giỏi
  to concede that he has very good memory
  To give up, to count oneself helpless
  khó quá xin chịu thôi
  it's too tough, I give up (I count myself helpless)
  To bring oneself to
  khuya rồi vẫn chưa chịu đi ngủ
  it was late, but he could not bring himself to go to sleep
  To try to
  chịu học cái hay của người khác
  to try to learn from others
  ít chịu suy nghĩ
  to rarely try to think

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bear
  chịu lỗ
  bear a loss (to...)
  chịu tổn thất
  bear a loss (to...)
  chịu trách nhiệm liên đới
  bear joint responsibility (to...)
  chịu trách nhiệm luật pháp
  bear the legal liability (to...)
  on account
  on credit
  bán chịu
  sell on credit
  giao dịch cho chịu
  transaction on credit
  sự bán chịu
  sale on credit
  sự mua chịu
  purchase on credit
  subject to
  phải chịu thuế
  subject to taxation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X