• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  blowback

  Giải thích VN: 1. một dòng chảy ngược của một chất lỏng qua một bộ lọc nhằm loại các chất cặn lắng. 2, một dòng khí hay chất lỏng chảy liên tục qua một đường ống vào một đường ống xử [[lý. ]]

  Giải thích EN: 1. an intentional reverse flow of a liquid through a filter in order to remove caked solids. Also, BACKWASH.an intentional reverse flow of a liquid through a filter in order to remove caked solids. Also, BACKWASH.2. a continuous flow of gas or liquid that bleeds through air lines from instruments and onto the monitored process line, preventing the process fluid from backing up and contacting the instrument.a continuous flow of gas or liquid that bleeds through air lines from instruments and onto the monitored process line, preventing the process fluid from backing up and contacting the instrument.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  refluent
  run back

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X