• Thông dụng

  Danh từ

  Lightning
  nhanh như chớp
  quick as lightning
  Flash, flare
  ánh chớp lửa hàn
  the flashing light of the soldering iron
  chớp đạn làm sáng một vùng
  the flashes of shells lit up a whole area
  Xem cửa chớp

  Động từ

  To flash, to flare up
  ánh đèn chớp nhiều lần
  the lamp's light flashed many times
  chớp đèn pin
  to flash a torch
  To wink, to blink
  nhìn không chớp
  to gaze without blinking
  chớp mắt lia lịa
  to wink repeatedly
  To shoot (a picture)
  To project, to show (a film)
  trong chớp mắt
  in a wink, in the winkling of an eye
  trong chớp mắt biến đi đâu mất
  to disappear in a wink (in a jiffy)
  To pinch
  cái bút vừa bị chớp mất
  my pen has just been pinched in a jiffy
  To snatch
  chớp lấy thời
  to snatch an opportunity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X