• Thông dụng

  Analytics analysis.
  Calculus.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  Analyse (US:analyze)
  analysis
  giải tích các nút
  nodal analysis
  giải tích Fourier
  harmonic analysis
  giải tích hàm
  function analysis
  giải tích hàm
  functional analysis
  giải tích lồi
  convex analysis
  giải tích số
  numerical analysis
  giải tích ten
  tensor analysis
  giải tích tensơ
  tensor analysis
  giải tích tenxơ
  tensor analysis
  giải tích tổ hợp
  combinatorial analysis
  giải tích tổ hợp
  combinatory analysis
  giải tích toán học
  mathematical analysis
  giải tích vectơ
  vector analysis
  giải tích véctơ
  vector analysis
  giải tích cùng
  infinitesimal analysis
  giải tích định
  ill determinate analysis
  giải tích định
  indeterminate analysis
  giải tích đại số
  algebraic analysis
  giải tích điều hòa
  harmonic analysis
  analytic (al)
  hàm giải tích
  analytic (al) function
  analytic extension
  analytical
  bộ sinh hàm giải tích
  analytical function generator
  Chuẩn xử giải tích (thường gọi APB-1)
  Analytical Processing Benchmark (usuallyas APB-1) (APB)
  học giải tích
  analytical mechanics
  hàm giải tích
  analytical function
  phương pháp giải tích
  analytical method
  tĩnh học giải tích
  analytical statics

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  analyse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X