• Thông dụng

  Danh từ.

  Cork; stopper; stoople.
  mở nút
  to uncork.
  Button.

  Danh từ.

  Knot.
  thắt nút
  to tie a knot.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  back cylinder cover
  bib
  bull plug
  butt
  cork
  dutchman
  end cap
  fuse
  junction point
  knob
  knot
  loop
  lug
  match
  nodal
  node (Network)
  plug
  saddle point
  slug
  spile
  spung
  stopper
  stopple
  tap
  tenon
  trenail
  break
  chap
  choppy
  crack
  cracking
  craze
  jointed
  rupture
  seamy
  split
  strut off

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cap
  hood

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X