• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  Hawthorne effect

  Giải thích VN: Nguyên tắc bất kỳ sự thay đổi lớn nào trong kỹ thuật hay cách thức quản , không kể tính tự nhiên của thay đổi, sẽ dẫn đến ít nhất một sự cải thiện tạm thời trong năng suất. (Dựa trên các kết quả nghiên cứu của [[Hawthorne). ]]

  Giải thích EN: The principle that any major change in management style or techniques, regardless of the nature of the change, will result in at least a temporary improvement in performance. (Basedon the results of the Hawthorne studies.).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X