• Thông dụng

  Động từ

  To train; to teach; to drill; to coach
  huấn luyện viên
  the coach; instructor

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  training
  huấn luyện bằng máy tính
  computer-based training
  tài liệu huấn luyện
  training materials
  thời gian huấn luyện
  training time

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  train
  training
  huấn luyện công nghiệp
  industrial training
  huấn luyện doanh nghiệp
  business training
  huấn luyện nhân viên
  staff training
  huấn luyện tại xưởng
  in-house training
  huấn luyện thực địa
  field training
  huấn luyện thực địa
  on-site training
  huấn luyện thương nghiệp
  commercial training
  huấn luyện tính cách
  personality training
  sự huấn luyện tính nhạy cảm (cho một hoạt động nghề nghiệp)
  sensitivity training
  tàu huấn luyện
  training ship
  tàu huấn luyện (cho thủy thủ)
  training ship
  trung tâm huấn luỵên kỹ thuật
  technical training center
  trung tâm huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng
  training centre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X