• Thông dụng

  Động từ

  To catch a cold, to be ill (because of a sudden change in the weather, too much sun..)
  bị cảm nhẹ
  to catch a slight cold
  bị cảm lạnh
  to catch a chill
  bị cảm nắng
  to get a sunstroke
  To feel
  cảm thấy đau tay
  to feel a pain in one's arm
  đây cũng cảm thấy thoải mái như nhà
  to feel comfortable here as at home
  To be moved, to be affected
  điệu hát làm cảm được người nghe
  the tune moved the audience
  To appreciate
  cảm lòng tốt của bạn
  to appreciate one's friend's kindness
  cảm cái đức của một cán bộ cách mạng
  to appreciate a revolutionary militant's quality
  To be sweet on
  xem chừng hắn đã cảm ta từ lâu
  he seems to have been sweet on her for long

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X