• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  urea dewaxing

  Giải thích VN: Một quy trình liên tục trong lọc dầu trong đó các dầu đỉểm rót thấp được sản xuất, một hỗn hợp chất rắn thể lọc được hình thành bởi urea với những parafin chuỗi [[thẳng. ]]

  Giải thích EN: A continuous process in petroleum refining in which low-pour-point oils are manufactured; a filterable solid complex is formed by urea with the straight-chain wax paraffins in the stock.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X